Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 12.11.2012 16:31:47 

Kenny z Fusberku

Nový zkušební řád MP platný k 1.1.2012
E. ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO MINIMA MALÝCH PLEMEN - ZMMP
 
Článek 66. Kritéria pro zkoušku ZMMP :
 
1.      Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2.      Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3.      Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou :
Z = povel zvukový, P = povel posunkový
Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.
 
Článek 67. Náplň zkoušky ZMMP – dosažitelné body :
 
1. S t o p a               -   podle ZM                                                                              50   ( 35 )
 
2. P o s l u š n o s t   -   podle ZM                                                                              50   ( 35 )
 
3. S p e c i á l n í    c v i k y    
 
a) rozlišování předmětu psovoda                    -   první úspěšný pokus   / ZP   10
                                                                         -    druhý úspěšný pokus / ZP   10
b) vyhledání předmětů psovoda- ( 3 předměty po 5-ti bodech)               / ZP    15
     ovladatelnost psa                  -                                                              / ZP      5
c) vyhledání ztraceného předmětu psovoda                                              / ZP   10
                                                                                                                                         50 ( 35 )
      
4. Celkem ( stopa, poslušnost a speciální cviky )                                                     150 ( 105 )
 
Článek 68. Připomínky k provádění zkoušky ZMMP :
 
1. Rozlišování
 
        Povel ZP „ PŘINES “.  Cvik se nemusí provádět ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je maximálně 10 x 10 x 2 cm.. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach ( textil, filc, apod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén na rozlišení musí být přehledný tak, aby pes nemusel předměty hledat.
       Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá ke směru vyslání a druhá řada je souběžná se směrem vyslání, jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa z určeného místa, tj .ze vzdálenosti 5-ti kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach  kontrolního předmětu z igelitového sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti cca. 70 – ti cm. od sebe. Provádí se dva pokusy, přičemž při druhém pokusu se mění položení předmětů pomocníků a psovoda. Pořadí položení předmětů určí rozhodčí. Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi vysíláním psa a řadami zůstal nepošlapaný.
       Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů dvou pomocníků. Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Při odevzdávání předmětu nemusí pes sedět.
 
 
2. Vyhledání předmětů
 
       Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “ a ukázání pravou rukou směrem k předmětu. Čas na vypracování je 5 minut. Vyhledávání se provádí v prostoru 20 x 30 kroků v čase 5-ti minut. V polovině vzdálenosti 20-ti kroků je vedena osa postupu na které se pohybuje psovod se psem. Na pokyn rozhodčího se zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti cca.10-ti kroků. Na další pokyn rozhodčího ( cca. 5 sekund ) vysílá psa pro předmět. Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Další předměty odhazuje psovod na pokyn rozhodčího po cca.10-ti krocích a to střídavě na levou a pravou stranu.
       Terén pro vyhledání musí být tak nepřehledný, aby předměty po odhození nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Velikost předmětů je maximálně 10 x 10 x 2 cm., přičemž jeden předmět musí být dřevěný. Předměty se nesmí svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu se nesmí používat hračky nebo výstroj psa.
 
3. Vyhledání ztraceného předmětu
 
       Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 30-ti krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod psu nasumovat pach  kontrolního předmětu  z igelitového sáčku a vzápětí vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět.
       Cvik se provádí na vzdálenost 30-ti kroků, přičemž čas na přinesení předmětu jsou 2 minuty. Terén pro vyhledávání ztraceného předmětu nesmí být pošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu je maximálně 10 x 10 x 2 cm. Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu a nesmí se jednat o hračku nebo výstroj psa.
 
 
F. ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN PRVNÍHO STUPNĚ   -   ZMP 1
 
Článek 69. Kritéria pro zkoušku ZMP 1 :
 
1.      Stáří psa nejméně 14 měsíců.
2.      Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3.      Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou :
Z = povel zvukový, P = povel posunkový
Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých zkušební řád předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.
  
 
 
Článek 70. Náplň zkoušky ZMP 1 - dosažitelné body :
 
1. S t o p a                  -           podle ZVV 1                                                            100   ( 70 )      
 
2. P o s l u š n o s t     -          podle ZVV 1                                                            100   ( 70 )
 
3. S p e c i á l n í     c v i k y       
 
a) rozlišování předmětů psovoda                   -    první úspěšný pokus   / ZP 15
                                                                        -    druhý úspěšný pokus / ZP 15
b) vyhledání předmětů psovoda ( 3 předměty po 8 bodech )             / ZP 24
     ovladatelnost psa                                                                               / ZP    6
c) vyhledání ztraceného předmětu psovoda   -                                      /   ZP 20
d) vyhledání osoby  
      - průzkum terénu ( 40 x 50 kroků, 2 zástěny )                              / ZP 10
      - vyštěkání pomocníka                                                                     /         10     100   ( 70 )
 
4. C e l k e m   ( stopa, poslušnost a speciální cviky )                                              300 ( 210 )
 
Článek 71. Připomínky k provádění zkoušky ZMP 1 :
 
1. Poslušnost
 
Skok vysoký   -   výška překážky     40 cm
 Skok šplhem   -   výška překážky   160 cm
Aport                - dřevěná činka psovoda ( bez určení váhy )
 
2. Rozlišování
 
        Povel ZP „ PŘINES “.  Cvik se nemusí provádět ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je 10 x 5 x 1 cm.. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach ( textil, filc, apod.). Předměty psovoda a pomocníků se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén na rozlišení musí být přehledný tak, aby pes nemusel předměty hledat.
       Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá ke směru vyslání a druhá řada je souběžná se směrem vyslání, jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa z určeného místa, tj.ze vzdálenosti 5-ti kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach  kontrolního předmětu z igelitového sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti cca. 70 – ti cm. od sebe. Provádí se dva pokusy, přičemž při druhém pokusu se mění položení předmětů pomocníků a psovoda. Pořadí položení předmětů určí rozhodčí. Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci a psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi vysíláním psa a řadami zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od čtyř cizích předmětů čtyř pomocníků. Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynu rozhodčího odejde položit svoje předměty. Oba pokusy se připravují současně. Při odevzdávání předmětů musí pes sedět ( viz. cvik aportování ).
 
 
 3. Vyhledání předmětů
 
       Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Ukázání pravou nebo levou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 5 minut, přičemž čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.
       Na místě určeném pro vyhledávání předmětů ( na ploše 20 x 20 kroků ) rozhodí psovod dle pokynu rozhodčího tři vlastní předměty. Psovod nesmí vstoupit do vyhrazeného prostoru. Předměty jsou o velikosti 10 x 5 x 1 cm. Jeden je z textilu, druhý ze dřeva a třetí předmět kůže. Pro každého psa musí být vytýčen vlastní prostor pro vyhledání. Základna kde se může psovod pohybovat bude určena rozhodčím.
Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Při rozmístění předmětů ve vytýčeném prostoru musí být přezkušovaný pes v úkrytu.
       V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely „Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytýčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přineseném aportu může dát psovod psu nasumovat z igelitového sáčku pach z kontrolního předmětu.
       Po nalezení předmětu se musí pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět v sedě ( viz.cvik aportování ).
 
4. Vyhledání ztraceného předmětu
 
       Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Psovod se psem na vodítku a rozhodčí vyjdou určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 50-ti krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z  igelitového sáčku a vzápětí vyšle psa k nalezení a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu musí pes sedět ( viz. cvik aportování ).
       Cvik se provádí na vzdálenost 50-ti kroků, přičemž čas na přinesení předmětu jsou 3 minuty. Terén pro vyhledávání ztraceného předmětu nesmí být pošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Jako předmět musí být použita peněženka o velikosti max. 10 x 10 cm. nebo klíče v klíčence. Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu.
 
5.Vyhledání osoby  
 
Povel ZP „REVÍR – KE MNĚ – K NOZE“ . Pomocník v maketě nebo volném terénu sedí a je bez ochranného rukávu. Provádí se buď v přírodním terénu, a to v prostoru 40 x 50 kroků nebo na cvičišti na makety umístěné v prostoru 80 x 100 kroků ( minimální povolený prostor je 60 x 80 kroků). Vždy je rozmístěno 6 maket.
 
-         V přírodním terénu – psovod i s rozhodčím stojí na začátku prohledávaného prostoru, na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa na průzkum a sám prochází středem prohledávaného prostoru následován rozhodčím. Vzdálí-li se pes dostatečně do požadovaného směru, je psovodem přivolán a vyslán do protějšího směru, tímto způsobem postupuje psovod až do nalezení hledané osoby. V okamžiku kdy pes začne vyštěkávat se psovod zastavuje a dále pokračuje až na pokyn rozhodčího.
-         V prostoru s maketami – psovod uvolní psa z vodítka a se psem u nohy na začátku revíru vyčká pokynu rozhodčího a pak prochází středem mezi maketami až na úroveň 5.makety. Na další pokyn rozhodčího vysílá psa na 5. maketu a pokračuje v chůzi středem prostoru. Po oběhnutí makety psem může psa přivolat a přímo jej vysílá na protější maketu. Po vyslání psa na maketu ve které je ukrytý pomocník se psovod zastavuje a nechává psa pracovat samostatně. Teprve na pokyn rozhodčího přichází ke psu a na další pokyn jej odvolává. Rozhodčí v tomto případě stojí u makety ve které je ukrytý pomocník ( vždy 6. maketa ).
 
Označení nalezené osoby.
 
Ihned po nalezení osoby má pes tento nález oznámit štěkotem. Štěkání má být intenzivní, vytrvalé a pozorné směrem k nalezené osobě. Nesmí však být příliš agresivní a nesmí být kontaktní. Je lhostejné zda pes zaujme při štěkání nějakou polohu, nesmí se však od nalezené osoby vzdalovat a odvracet svou pozornost. Po odvolání má okamžitě a ochotně reagovat na povel a rychle se přiřadit k noze psovoda. Pomocník v maketě sedí a chová se ke psu netečně. Je chráněn ochranným oděvem ( figurantské kalhoty a vesta) avšak bez ochranného rukávu.
 
 
  
 ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN DRUHÉHO STUPNĚ   -   ZMP 2
 
 
Článek 72. Kritéria pro zkoušku  ZMP 2 :
 
  1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
  2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP 1.
  3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou :
Z = povel zvukový, P = povel posunkový
Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně.
 
 
 Článek 73. Náplň zkoušky ZMP 2 - dosažitelné body :
 
1. S t o p a                                     -           podle ZVV 2                                         100   ( 70 )
 
2. P o s l u š n o s t                        -          podle   ZVV 2                                         100    ( 70 )
 
3. S p e c i á l n í     c v i k y
 
a) rozlišování cizího předmětu      -      první úspěšný pokus             / ZP 15
                                                       -      druhý úspěšný pokus             / ZP 15
 
b) vyhledání cizích předmětů        -     ( 3 předměty po 8 bodech )    / ZP 24
     ovladatelnost                              -                                                    / ZP    6
 
 
c) vyhledání ztraceného předmětu -     ( předmět pomocníka )           / ZP 20
 
d) vyhledání osoby
      - průzkum terénu ( 60 x 100 kroků, 4 zástěny                           / ZP 10
      - vyštěkání pomocníka                                                                  /         10        100   ( 70 )
 
4. C e l k e m   ( stopa, poslušnost a speciální cviky )                                              300 ( 210 )
 
 
 Připomínky k provádění zkoušky ZMP 2 :
 
1. Poslušnost
 
Aport skokem          -   výška překážky 40 cm. ( dřevěná  činka psovoda, bez určení váhy )
Kladina vysoká         -   nahrazena kladinou nízkou ( překonání v jednom směru )
-         Po vyslání pes překonává samostatně, po překonání jej psovod zastaví ( v libovolné poloze ) a přichází k němu.
 
 
2. Rozlišování
 
        Povel ZP „ PŘINES “.  Cvik se nemusí provadět ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je  10 x 5 x 1 cm.. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach ( textil, filc, apod.). Terén na rozlišení musí být přehledný tak, aby pes nemusel předměty hledat.
       Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá ke směru  vyslání a druhá řada je souběžná se směrem vyslání, jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa z určeného místa, tj.ze vzdálenosti 5-ti kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach  kontrolního předmětu z igelitového sáčku. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti cca. 70 cm  od sebe. Provádí se dva pokusy, přičemž při druhém pokusu se mění položení předmětů. Pořadí položení předmětů určí rozhodčí. Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit.
       Provádí se rozlišení předmětu kladeče stopy mezi čtyřmi cizími předměty dvou pomocníků. V jedné řadě je jeden předmět kladeče stopy a dvakrát 2 předměty pomocníků. Při pokládání předmětů je psovod i pes v úkrytu. Oba pokusy se připravují najednou.
 
3. Vyhledání cizích předmětů
Nazkouškách se doporučuje pro každého psa vytýčit zvláštní prostor. Na soutěžích stačí zvlášť pro psy a zvlášť pro feny.
       Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 6 minut, přičemž čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.
       Na místě určeném pro vyhledávání předmětů ( na ploše 20 x 30 kroků ) rozhodí kladeč stopy dle pokynu rozhodčího tři vlastní předměty. Předměty jsou o velikosti 10 x 5 x 1 cm. Jeden je z textilu, druhý ze dřeva a třetí předmět kůže. Předměty musí mít kladeč stopy u sebe 30 minut před započetím cviku.Vytýčení prostoru pro vyhledávání nesmí provádět kladeč stopy. Základnu po které se může psovod pohybovat určí rozhodčí. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Při rozmístění předmětů ve vytýčeném prostoru musí být psovod a pes v úkrytu.
       V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely „Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé či levé ruky navádět psa ve vytýčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přineseném aportu může dát psovod psu nasumovat z igelitového sáčku pach  kontrolního předmětu, který mu předá pomocník.
       Po nalezení předmětu se musí pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět v sedě ( viz.cvik aportování ).
 
4. Vyhledání ztraceného předmětu
 
       Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Psovod se psem, pomocník a rozhodčí vyjdou určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí pomocník připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 80-ti krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z  igelitového sáčku (předmět pomocníka ) a na pokyn rozhodčího vyšle psa k nalezení a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu musí pes sedět ( viz. cvik aportování ).
       Cvik se provádí na vzdálenost 80 kroků, přičemž čas na přinesení předmětu jsou 2 minuty. Pes se vysílá pro předmět po 2 minutách po ujití dané vzdálenosti. Jako předmět musí být použita peněženka o velikosti max. 10 x 10 cm., nebo klíče v klíčence. Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu.
 
  1. Vyhledání osoby
 
      Povel ZP „REVÍR – KE MNĚ – K NOZE“ . Pomocník v maketě nebo volném terénu sedí a je bez ochranného rukávu. Provádí se buď v přírodním terénu, a to v prostoru 60 x 100 kroků nebo na cvičišti na makety umístěné v prostoru 80 x 100 kroků ( minimální povolený prostor je 60 x 80 kroků). Vždy je rozmístěno 6 maket.
 
-          V přírodním terénu – psovod i s rozhodčím stojí na začátku prohledávaného prostoru, na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa na průzkum a sám prochází středem prohledávaného prostoru následován rozhodčím. Vzdálí-li se pes dostatečně do požadovaného směru, je psovodem přivolán a vyslán do protějšího směru, tímto způsobem postupuje psovod až do nalezení hledané osoby. V okamžiku kdy pes začne vyštěkávat se psovod zastavuje a dále pokračuje až na pokyn rozhodčího.
-         V prostoru s maketami – psovod uvolní psa z vodítka a se psem u nohy na začátku revíru vyčká pokynu rozhodčího a pak prochází středem mezi maketami až na úroveň 3.makety. Na další pokyn rozhodčího vysílá psa na 3. maketu a pokračuje v chůzi středem prostoru. Po oběhnutí makety psem může psa přivolat a přímo jej vysílá na protější maketu. Po vyslání psa na maketu ve které je ukrytý pomocník se psovod zastavuje a nechává psa pracovat samostatně. Teprve na pokyn rozhodčího přichází ke psu a na další pokyn jej odvolává. Rozhodčí v tomto případě stojí u makety ve které je ukrytý pomocník ( vždy 6. maketa ).
 
Označení nalezené osoby.
 
Ihned po nalezení osoby má pes tento nález oznámit štěkotem. Štěkání má být intenzivní, vytrvalé a pozorné směrem k nalezené osobě. Nesmí však být příliš agresivní a nesmí být kontaktní. Je lhostejné zda pes zaujme při štěkání nějakou polohu, nesmí se však od nalezené osoby vzdalovat a odvracet svou pozornost. Po odvolání má okamžitě a ochotně reagovat na povel a rychle se přiřadit k noze psovoda. Pomocník v maketě sedí a chová se ke psu netečně. Je chráněn ochranným oděvem ( figurantské kalhoty a vesta) avšak bez ochranného rukávu.
    
      
 
 ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN TŘETÍHO STUPNĚ   -   ZMP 3
 
Článek 74. Kritéria pro zkoušku ZMP 3 :
 
  1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
  2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP 2.
  3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou :
Z = povel zvukový, P = povel posunkový
Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně.
 
 
 Náplň zkoušky ZMP 3 - dosažitelné body :
 
1. S t o p a                                          -           podle ZVV 3                                    100    ( 70 )
 
2. P o s l u š n o s t                            -          podle   ZVV 3                                     100    ( 70 )
 
3. S p e c i á l n í     c v i k y
 
a) rozlišování osoby ( kladeč stopy ) -      první úspěšný pokus             / ZP 15
                                                             -      druhý úspěšný pokus            / ZP 15
 
b) vyhledání cizích předmětů             -      ( 3 předměty po 8 bodech )  / ZP 24
     ovladatelnost                                   -                                                   / ZP    6
 
 
c) vyhledání ztraceného předmětu       -     ( předmět psovoda )            / ZP 20
 
d) vyhledání osoby
      - průzkum terénu ( 80 x 100 kroků, 6 zástěn )                               / ZP 10
      - vyštěkání pomocníka                                                                      /         10     100   ( 70 )
 
4. C e l k e m.   ( stopa, poslušnost a speciální cviky )                                              300 ( 210 )
 
 
 
 Připomínky k provádění zkoušky ZMP 3 :
 
 
1. Poslušnost.
 
Aport šplhem           -   výška překážky 160 cm. (dřevěná činka pořadatele, bez určení váhy )
Kladina vysoká         -   nahrazena kladinou nízkou ( oba směry )
-         Psovod vysílá psa a přivolává zpět.
 
 
2. Rozlišování osoby.
 
       Povel „ OZNAČ “. Cvik seprovádí tak,že psovod vysílá psa do řady 5ti stojících osob mezi kterými je pomocník (kladeč stopy) z určeného místa ze vzdálenosti cca 10ti kroků. Osoby jsou vzdálené od sebe cca 3 kroky a ke psu se chovají netečně. Pře vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach  kontrolního předmětu z igelitového sáčku. Provádí se 2 pokusy. První vyslání kolmo k řadě, druhé vyslání souběžně s řadou.Při druhém pokusu se mění postavení řady, místo i postavení pomocníků. Postavení pomocníků v obou pokusech určuje rozhodčí. Pes musí osobu označit štěkáním nebo zaujetím polohy v její těsné blízkosti. Oba pokusy se připravují samostatně bez přítomnosti psa a psovoda.
 
3. Vyhledání cizích předmětů.
      
       Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 6 minut, přičemž čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.
       Na místě určeném pro vyhledávání předmětů ( na ploše 20 x 50 kroků ) rozhodí kladeč stopy dle pokynu rozhodčího tři vlastní předměty. Předměty jsou o velikosti 10 x 5 x 1 cm. Jeden je z textilu, druhý ze dřeva a třetí předmět jsou 3 klíče na kovovém kroužku. Předměty musí mít kladeč stopy u sebe 30 minut před započetím cviku.Vytýčení prostoru pro vyhledávání nesmí provádět kladeč stopy. Psovod se může pohybovat po ose až do poloviny prohledávaného prostoru. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Při rozmístění předmětů ve vytýčeném prostoru musí být psovod a pes v úkrytu.
       V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely „Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé či levé ruky navádět psa ve vytýčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přineseném aportu může dát psovod psu nasumovat z igelitového sáčku pach  kontrolního předmětu, který mu předá pomocník.
       Po nalezení předmětu se musí pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět v sedě ( viz.cvik aportování ).
 
4. Vyhledání ztraceného předmětu
 
       Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Psovod se psem, pomocník a rozhodčí vyjdou určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí pomocník připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 100 krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu pomocníka z  igelitového sáčku a na pokyn rozhodčího vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu musí pes sedět ( viz. cvik aportování ).
       Cvik se provádí na vzdálenost 100 kroků, přičemž čas na přinesení předmětu je  3 minuty. Pes se vysílá pro předmět po 5-ti minutách po ujití dané vzdálenosti. Jako předmět musí být použita peněženka o velikosti max. 10 x 10 cm., nebo klíče v klíčence. Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu.
 
 
5. Vyhledání osoby  
             .
Povel ZP „REVÍR – KE MNĚ – K NOZE“ . Pomocník v maketě nebo volném terénu sedí a je bez ochranného rukávu. Provádí se buď v přírodním terénu, a to v prostoru 80 x 100 kroků nebo na cvičišti na makety umístěné v prostoru 80 x 100 kroků ( minimální povolený prostor je 60 x 80 kroků). Cvik se provádí na 6 maket.
 
-          V přírodním terénu – psovod i s rozhodčím stojí na začátku prohledávaného prostoru, na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa na průzkum a sám prochází středem prohledávaného prostoru následován rozhodčím. Vzdálí-li se pes dostatečně do požadovaného směru, je psovodem přivolán a vyslán do protějšího směru, tímto způsobem postupuje psovod až do nalezení hledané osoby. V okamžiku kdy pes začne vyštěkávat se psovod zastavuje a dále pokračuje až na pokyn rozhodčího.
-         V prostoru s maketami – psovod  se psem u nohy na začátku revíru vyčká pokynu rozhodčího a vysílá psa na 1. maketu a pokračuje v chůzi středem prostoru. Po oběhnutí makety psem může psa přivolat a přímo jej vysílá na protější maketu. Po vyslání psa na maketu, ve které je ukrytý pomocník se psovod zastavuje a nechává psa pracovat samostatně. Teprve na pokyn rozhodčího přichází ke psu a na další pokyn jej odvolává. Rozhodčí v tomto případě stojí u makety, ve které je ukrytý pomocník.
 
-         Označení nalezené osoby.
 
Ihned po nalezení osoby má pes tento nález oznámit štěkotem. Štěkání má být intenzivní, vytrvalé a pozorné směrem k nalezené osobě. Nesmí však být příliš agresivní a nesmí být kontaktní. Je lhostejné zda pes zaujme při štěkání nějakou polohu, nesmí se však od nalezené osoby vzdalovat a odvracet svou pozornost. Po odvolání má okamžitě a ochotně reagovat na povel a rychle se přiřadit k noze psovoda. Pomocník v maketě sedí a chová se ke psu netečně. Je chráněn ochranným oděvem ( figurantské kalhoty a vesta) avšak bez ochranného rukávu.
 
    Na zkouškách je třeba dodržet, že všechny pachové práce pro jednoho psa jsou prováděny na stejného pomocníka. Na soutěžích rozdělených do více dnů je třeba dodržet, že pachové práce pro jednoho psa prováděné v jeden den jsou prováděny na stejného pomocníka. Na soutěžích soustředit co nejvíce cviků pro diváky, včetně vyhledání a rozlišování.
                                                 
 
G. ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN PSA OBRANÁŔE   - ZMPO  
     
Kritéria pro zkoušku ZMPO :
 
1.      Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2.      Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZMMP nebo ZZO nebo BH, popř. ZMP 1 (zkoušky na kterých již psovod prokázal, že je pes ovladatelný a zvladatelný).
3.      Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou :
Z = povel zvukový, P = povel posunkový
Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně.
 
 
 Náplň zkoušky ZMPO – dosažitelné body :
 
2. P o s l u š n o s t     -          podle ZVV 1                                                            100   ( 70 )
                                               S úpravami podle ZMP 1
 
3. S p e c i á l n í     c v i k y                                                                                    
 
     a) vyhledání figuranta                                                      / ZP 10
     b) vyštěkání figuranta                                                      / Z    10
     c) zajištění figuranta                                                        / Z    10
     d) doprovod figuranta                                                     / Z    10
     e) napadení psovoda                                                        / Z    30
     f) hlídání předmětu                                                          / ZP 30
                                                                                                                                  100   ( 70 )
                                                                                                                          
4. C e l k e m.   ( poslušnost a speciální cviky )                                                     200   ( 140 )
 
 
 
Připomínky k provádění zkoušky ZMPO :
 
1. Vyhledání figuranta
 
Povel ZP „ REVÍR (ukázání rukou do směru)– KE MNĚ – K NOZE“ . V prostoru 50 x 60 kroků jsou rozmístěny nepravidelně alespoň 4 různé úkryty. Prostor může být ohraničen. Psovod se psem a rozhodčí vstoupí do prostoru kde na pokyn rozhodčího psovod uvolní psa   a vysílá jej střídavě vlevo a vpravo k prověřování úkrytů. Pes musí aktivně prohledávat úkryty v prostoru a přitom být ovladatelný a reagovat na pokyny psovoda. Psovod s rozhodčím procházejí středem určeného prostoru klidnou chůzí bez zbytečného zastavování a vybočování z osy postupu.
Hodnotí se aktivní, pozorné prohledávání prostoru, ale také ochotná a ukázněná reakce na pokyny psovoda.
 
2. Vyštěkání figuranta
 
Povel Z „K NOZE“. Nalezne-li pes figuranta v některém z úkrytů má okamžitým štěkáním oznámit, že nalezl ukrytou osobu. Vyštěkání má být aktivní, dravé, bez přestávek. Pes má vyštěkávat v těsné blízkosti, ale nemělo by dojít ke kontaktu. Po celou dobu vyštěkávání musí být pes plně soustředěný na figuranta, nesmí se otáčet na psovoda ani na rozhodčího a nesmí se od figuranta vzdalovat. Nalezne-li pes figuranta, psovod i rozhodčí se zastaví a nechají pracovat psa samostatně. Teprve na pokyn rozhodčího přichází psovod ke psu na vzdálenost 5ti kroků a tam se zastaví. Na další pokyn rozhodčího psa odvolává. Pes okamžitě přestává vyštěkávat a řadí se k noze psovoda.
 
 
3. Zajištění figuranta
 
Povel Z „K NOZE – LEHNI – SEDNI“
 
-         Prohlídka
-         Výslech
Po odvolání psa od figuranta na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta aby vystoupil z úkrytu a zastavil se na určeném místě. Poté odkládá psa ve vzdálenosti cca 5ti kroků, nechá jej střežit a odchází za figuranta, kde provádí jeho prohlídku. Při prohlídce odebírá figurantovi zbraň (obušek). Po odebrání se vrací ke psu, povelem jej posadí a provádí výslech zajištěné osoby. Účelem výslechu by mělo být zjistit totožnost osoby a záměr, se kterým se zde ukrývala. Výslech ukončuje rozhodčí.
Hodnotí se zda je pes ukázněný a pozorný, zda při zajištění neruší a neodvrací pozornost psovoda, zda není příliš agresivní a nemá snahu figuranta napadnout.
 
4. Doprovod figuranta
 
Povel Z „ K NOZE“. Po ukončení výslechu se psovod na pokyn rozhodčího přiřadí k figurantovi a provádí boční doprovod k rozhodčímu (cca 20 kroků) tak, že pes jde mezi psovodem a figurantem. Požaduje se, aby pes šel klidně a ukázněně a sledoval figuranta. U rozhodčího se celá skupina zastaví, psovod odevzdá rozhodčímu zajištěnou osobu a zbraň (obušek).Na pokyn rozhodčího dává psovod psa na vodítko. Rozhodčí předá figurantovi obušek a vyzve jej aby poodešel. Po odstoupení figuranta pokračuje psovod se psem a rozhodčím ještě asi 10 kroků , pak se zastaví a psovod na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a nasadí psu náhubek.
Hodnotí se kázeň psa a pozorné sledování figuranta.
 
5. Napadení psovoda
 
Povel Z „ K NOZE – ZADRŽ“. Po uvolnění psa z vodítka stojí psovod na místě a pes sedí klidně u jeho nohy. Figurant prochází klidným krokem kolem psovoda se psem ve vzdálenosti cca 5ti kroků a psa ani psovoda si nevšímá. Po přejití cca 10ti kroků za psovoda se prudce otočí a s výhružnými nápřahy a křikem se snaží útočit na psovoda.Pes má okamžitě vyrazit proti figurantovi a kontaktním střetem zabránit útoku. Figurant zastavuje útok na pokyn rozhodčího, po zastavení figuranta přestává pes bojovat a dále figuranta střeží v těsné blízkosti. Na další pokyn rozhodčího psovod odvolává psa, ten se vrací do výchozího postavení k noze psovoda.
Hodnotí se klidné sledování, když figurant pouze přechází, reakce na napadení, tvrdý, nekompromisní kontaktní zákrok po útoku, reakce na zastavení boje, střežení klidně stojícího figuranta, ukázněné odvolání.
 
6. Hlídání předmětu
 
Povel ZP „ K NOZE - HLÍDEJ – UKÁZÁNÍ PŘEDMĚTU“. Na tento cvik přichází psovod se psem a rozhodčí do prostoru kde jsou vyznačeny dva soustředné kruhy různých velikostí. Vnitřní kruh o průměru 2m, vnější kruh o průměru 7m. Psovod do středu kruhu pokládá předmět, který má pes hlídat (taška, oblečení), nechává u předmětu psa opatřeného náhubkem jedno v jaké poloze a odchází do úkrytu vzdáleného cca 50 kroků. Po půl minutě přichází figurant a snaží se psu předmět odebrat. Vstoupí-li figurant do vnitřního (kontaktního) kruhu, může jej pes nekompromisně napadnout. Ale opustí-li figurant kontaktní zónu (vnitřní kruh), musí se pes vrátit k předmětu a dále jej hlídat. Cvik je ukončen před limitem podaří-li se figurantovi sebrat předmět aniž by pes reagoval nebo podaří-li se figurantovi vylákat psa mimo zónu pozornosti ( vnější kruh). Doba přezkušování ostražitosti a pozornosti psa při hlídání je 3 minuty. Nepodaří-li se v této době figurantovi sebrat předmět bez odporu nebo vylákat psa z vnějšího kruhu, cvik rozhodčí ukončuje a přivolává psovoda.
Hodnotí se opravdovost hlídání, v kontaktní zóně a ochota vracet se zpět k předmětu, opustí-li figurant kontaktní zónu.
 
Návrh zkušebního řádu pro malá plemena předložený výcvikovou komisí podle návrhu vypracovaného kolektivem pod vedením Bc. Viléma Babičky m.s.. Do návrhu zapracovány připomínky p.Jaroslava Hodka. Zpracováno Břetislavem Ťujíkem m.s..
 
TOPlist